Tag: Zabedogroep

Wat weten we van de “voorouders” van De Geuzen

Wie zijn de voorouders van De Geuzen? 

 

Wat weten we van de Velpsche Woudlopers?

Wat weten we van de Veluwsche Verkenners ?

Wat weten we van de Padvindersgroep De Zwervers

Wie was die eerste hopman van De Zwervers?


De organisaties waarmee De Geuzen soms te maken hebben

Het district Arnhem van de Nederlandse Padvinders

De Veluweband, die aanwezig was bij de opening van De Rotsblokken?

Districtswedstrijden uitslag 1959

Padvinderij Gereformeerd Jeugdwerk

Het district Arnhem van de Katholieke Verkenners / Verkenners van de Kath. Jeugdbeweging 1930-2020


De groepen die op hun verzoek in de Geuzen geïntegreerd zijn

Wat weten we van de Wichard van Gelre groep ?

De verbouwing van de Rotsblokken voor de Zabedogroep

Het opheffen van de Zabedogroep

Wat weten we van de Montgomery groep?

De intentieverklaring Montgomery en Geuzen

De opheffing van de Montgomery groep


Het gebied waarin De Geuzen gehuisvest zijn

Historie Heijenoord aan de hand van krantenknipsels

De Rotsblokken

Bekende plekjes in Mariëndaal

 


 

1978 Uitbreiding van De Rotsblokken t.b.v. de Zabedogroep

Medio 1973 komen op een zaterdagmiddag twee leidsters, mevr. Wilma J. Smit-Heuseveldt en mevr. Diny de Jong-Buurman, resp. groepsvoorzitster en leidster van de Zabedogroep vragen of het mogelijk is dat hun groep zaterdag ‘s morgens in De Rotsblokken bijeenkomsten kan houden.

(Zabedo = Zal best doen), is een Scoutinggroep voor gehandicapte padvindsters (opgericht op 26 april 1962 en was één van de 5 groepen in Arnhem van het NPG, naast Kastanje-, Oranje-, Rijngroep en Lichtdraagsters),

Dat medegebruik moet mogelijk zijn, maar het troephuis is daar niet op ingericht.

  • géén invalidentoilet,
  • een trapje tussen de hal en het welpenlokaal.
  • de buitendeur  in de hal is te smal.

Het Stichtingsbestuur en de groepsraad vinden het een goed idee om zo de Zabedo te kunnen helpen en gaan akkoord.

De bijeenkomsten worden in het welpenlokaal gehouden omdat men daar met de rolstoelen door de openslaande deuren naar binnen kan. Het Stichtingsbestuur neemt actie om de toegangsdeur naar de hal te verbreden en het trapje te vervangen door een helling.

In 1975 wordt besloten om de Rotsblokken zodanig te gaan verbouwen voor de Zabedogroep dat het gebouw voldoet aan de eisen van het de Stichting Nationaal Fonds tot bevordering van de revalidatie. Omdat de Stichting Zabedo vanwege het ondersteunen van gehandicapten een beroep kan doen op fondsen die voor de Geuzen niet toegankelijk zijn, worden de stichtingsakten van beide groepen aangepast.

Op 20 april 1976 verkrijgt de Stichting Zabedo toestemming van de gemeente Arnhem om het groepshuis van de Geuzen aan de Diependalseweg 3 te verbouwen. Met de verbouwing van de Rotsblokken wordt in 1977 gestart.

Op 3 juni 1978 opent Burgemeester Roelen de uitbreiding van De Rotsblokken. Groepsvoorzitter Jan Prenger en Diny de Jong van de Zabedo tonen hem de uitbreiding.

Ook de Luctor et Emergo wil gebruik gaan maken van de Rotsblokken. Het beheer van het groepshuis  wordt de verantwoor-delijkheid van een beheercommissie waarin vertegenwoordigers van Geuzen, Zabedo en Luctor et Emergo zitting hebben. Een verdeelsleutel voor de exploitatiekosten wordt gehanteerd: 50 % ten laste van de Geuzen / 20 % Zabedo / 30 % Luctor. Leden van die commissie waren vanuit de Luctor o.a. de stichtingsvoorzitter van de Luctor, Joop Rotteveel, Wil Hogenstijn en Jan Verhoeven. Mevr. Henny Vleeming-Kuiper, een ouder van De Geuzen, is de beheerd(st)er van de Rotsblokken.

De Uitbreiding “de Rotsblokken” wordt in 1979 in beeld gebracht